วิธีการดูจิต

 

 

วิธีค้นพบจิต

หงายมือทั้ง 2 ข้าง วางไว้บนหน้าตัก ยกมือ ขึ้นมา 2 นิ้ว แตะไปที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ .. สูด หายใจเข้ายาวยาวช้าๆลึกๆ ค่อยๆผ่อนความรู้สึกลงมา ที่จิตกลางทรวงอกบริเวณล้ินปี่ช้าๆ เหมือนเราไปทะเล ไปภูเขา ไปพักผ่อน นิ่งสังเกตสักครู่ ด้วยความรู้สึกนุ่ม นวลสบายๆ รับรู้สภาวะความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้น จะ นิ่งๆ ว่างๆ รู้สึกเหมือนน้ำพุที่ผุดขึ้นมาวุ้บๆ บางคร้ังรู้สึก แรงคล้ายๆหัวใจเต้น ตุ้บๆ เกิดดับอยู่ภายใน ..สังเกตดู ความเปลี่ยนแปลงของสภาวธัมม์ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึก ผ่อนคลาย สบายๆ 

เรียนรู้เรื่องกระแส 

จากจิต.. รู้สึกไปที่มือทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ยกมือขึ้น ระยะห่างกันเล็กน้อย นิ่ง .. สังเกตความ รู้สึก จากนั้น ขยับมือเข้า-ออกช้าๆ จะรู้สึกเหมือน แรงดึงดูด เหมือนแม่เหล็กดูดหรือลูกบอลพลังงาน 

ฝึกรับ-ส่งกระแส

ผู้รับหงายมือขึ้น ไม่ต้องเคลื่อนไหว ผู้ส่งคว่ำมือลง ผู้ส่งแผ่เมตตาออกจากจิตภายใน ไปที่มือทั้ง 2 ข้าง ขยับมือ ขึ้น-ลงช้าๆ เพื่อสังเกตความรู้สึกที่ส่งไป เช่น อุ่นๆร้อนๆ เหมือนแรงดึงดูด ที่มือ โล่งๆ โปร่งเบาสบายที่จิตภายใน หรืออื่นๆ แล้วบอกความรู้สึกซึ่งกัน และกัน ฝ่ายรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายส่ง ให้ส่งกระแสซึ่งกันและกัน

กระแสที่เรียนรู้สู่การแผ่เมตตา

การแผ่เมตตาอย่างสั้นๆ นึกถึงใคร สูดลมหายใจยาวๆ ผ่อนความ รู้สึกลงมาที่จิต แผ่เมตตาไป .. “ให้มีความสุข”

.. ด้วยความรู้สึก นุ่มนวล สบายๆ

การแผ่เมตตาไม่มีประมาณ

จากจิต .. น้อมบุญกุศล ที่เราได้เจริญมหาสติปัฏฐาน 4 อริยมัคค์มี องค์ 8 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของพวกเรา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง .. แม่ของแผ่นดิน  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

บรรพบุรุษที่รักษาผืนแผ่นดิน นี้ไว้ .. พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรที่รัก ผู้มีพระคุณทุกท่าน เทวดา ทั้งสิบทิศ เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณ ให้ร่วม อนุโมทนาสาธุการ ท่านที่มีทุกข์ ให้พ้นทุกข์ ที่สุขอยู่แล้ว ให้สุขยิ่งขึ้น ให้ทุกท่านมีความสุข

จากจิต .. แผ่พลังความรักความปรารถนาดี ออกไปรอบตัว ออกไปรอบสถานที่ รอบๆจังหวัด ทั่วทั้งประเทศ .. น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงปกปักรักษาผืน แผ่นดินไทยนี้ไว้ ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัย มาถึง ทุกวันนี้

.. แผ่เมตตาออกไปทั่วโลก ทั่วจักรวาลอัน ไม่มีประมาณ

“ ให้มีความสุข ”

นิ่งสักครู่ เมื่อต้องการออกจากการแผ่เมตตา อย่ารีบลืมตา ให้ ตั้งจิตภายในว่า “กลับ” แล้วสูดลมหายใจเข้าช้าๆ ผ่อนความรู้สึกลงมาที่จิต .. ที่มือ .. ลงมาที่ขา สัก 2-3 ครั้ง แล้วค่อยๆลืมตา 
 
ทางสายกลาง ทางดับทุกข์
 
จากการที่เราได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุข ซึ่ง เรียกสั้นๆว่า "ดูจิต" ทำให้เราได้พบที่พึ่งภายในตนเอง และการรับ-ส่งกระแส ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและ กัน ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงอะไร เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
ดังนั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจึงต้องส่งแต่กระแสดีๆ ออกไป ยังคนรอบๆข้าง โดยการแผ่เมตตาไม่มีประมาณ หรือ แผ่เมตตาแบบง่ายๆ " ให้มีความสุข"
 
ให้ฝึกนำไปใช้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน ทุกการเคลื่อนไหว ทุกกิจกรรม ให้ สังเกตความรู้สึกที่จิต เห็นการเกิด-ดับภายในไปตลอด เวลา ศีล-สมาธิ-ปัญญา จึงเดินไปพร้อมกัน จิตที่ถูกโลภ โกรธ หลง ครอบงำ ย่อมอยู่ในวังวนของความทุกข์ เมื่อได้ผ่านกระบวนการ ฝึกจิต ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส
 
จะมีความเห็นที่ถูกต้อง และมีปัญญา เห็นตามความเป็นจริงว่า
 
" ทุกข์ที่เกิด เพราะจิตไปเพลิดเพลินอยู่ในความคิดนั่นเอง"
 
เพราะจิตไม่มีความรู้.. จึงหลงไปเพลิดเพลินอยู่กับความคิดและ ยึดมั่นในความเห็นว่า ความคิดเป็นตัวเรา ความคิดเป็นของเรา
 
เมื่อเราตาม รักษาจิต เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ความคิด คำพูด การกระทำ อาชีพ ความเพียร สติ สมาธิ จะดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้อง
 
การที่เราฝึกจิต ดูแลรักษาจิต (ดูจิต) คุมใจเอาไว้ ชื่อว่า คุม อารมณ์ทั้งหมด ทั้งความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉยๆ ทั้งความคิดดีและ ไม่ดี
 
จิตที่ฝึกดีแล้ว ทำในใจไว้ดีแล้ว   .. กายก็สงบ  เมื่อกายสงบ ย่อมพบ ความสุข เมื่อพบความสุข จิตย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตต้ังมั่น ปัญญาย่อมเกิด ย่อมเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน ไม่ควรยึดมั่น เพราะยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นเรา เป็นของเรา ก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น
 
เมื่อไม่ยึดมั่น จิตย่อมหลุดพ้น จากวังวนแห่งทุกข์ พบสุขที่แท้จริง
 
บุคคลนั้นจะเป็นคนที่เก่ง ดี มีความสุข ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 อริยมัคค์มีองค์ 8 (ศีล - สมาธิ - ปัญญา) ทางสายกลาง ทางดับ ทุกข์ของพระพุทธองค์ ย่อมพบความสุขที่แท้จริง พึ่งตนเองได้ตลอดไป
 
--------------------------------------------------
 

 

 

Mind Traing Method

1. Take a deep breath, relax, palms up on either side of your lap (near the top of your knees). Take a deep breath again, slowly lift two fingers to touch the center of the chest, near xiphoid, which is the base of the mind.  It feels like a throbbing heart “woop, woop”. Sometimes it seems weaker, sometimes stronger. If there is a pause, feel it.

2. When we locate the mind base, slowly take the fingers off. Slowly raise both your hands up, palms facing each other. Keep focusing on the feelings on the hands; there will be some energy on them. Keep on observing the feeling at the center of the chest and noticing the senses on your hands. Now, try to slowly move the palms towards each other and away.

It feels like a pull, like magnets on the hands. Keep focusing on the center of the chest, while noticing the feeling on the hands. Let’s pause our hands for a second. Convey all our energy to our hands. There will be a dense wave of energy, heavy, and warm, like there is a ball of something there. Let’s move our hands in and out.

 

3. Now we stop moving our hands for a second. Inhale deeply, still keep our focus on the chest center, slowly turn our hands, palm up, put them down. Let’s learn how to send and recieve the energy waves. One turns your palms up, the other turns them down. Without actually voicing it, the one sending the waves say, “Be happy”, from the center of your chest. Now we stop moving our hands for a second. Inhale deeply, still keep our focus on the chest center, slowly turn our hands, palm up, put them down. Let’s learn how to send and recieve the energy waves. One turns your palms up, the other turns them down. Without actually voicing it, the one sending the waves say, “Be happy”, from the center of your chest.

 

4. Slowly lower your hands and take a deep, long breath till it seems to get to your brain, release the senses down to the chest center, near xiphiod. lift your hands, palms up. We will now convey our compassion, called “Metta Apamanya”. Let the energy waves emanate to bathe your body. Wxpand them to cover the area where we are, then the entire province, then all over the country.  Expand the waves out all over the world, the universe, without constraint. We will continue to feel peaceful inside. When we obtain merit from practicing Dharma; without saying it loud, set your mind at the chest center.

With our merit, we, the King’s Siamese people, have practice the Four Foundations of Mindfulness and the Noble Eightfold Path, may this merit reach our fathers, mothers, siblings, close relatives, beloved friends, teachers, Our beloved Princess Mother, H.M. the King, Queen Sirikit, and all the royalties, Prince Dipangkorn Rasmijoti, Princess Galayani Wattana Krom Luang Maratiwat Rajanakarin (the King’s sister), God Indra, Gods and Goddesses of Quad Worlds, Earth, Streams, Wind, Rain, Crops, in all ten directions, Former Kings who became Thailand’s Protectors so our futer generations have a place to reside. May this merit befall the King’s Siamese people to make them happy. May they be happy.

5. Before you leave the sitting pose, when our eyes are closed, the way to open them is to set your mind at the chest center that you will go back, draw in a deep long breath that seems to go to your brain. Slowly rest all your senses on your chest center near xiphoid; no need to rush. Take a deep breath slowly, deeply once more. Slowly relax the senses to the chest center. Slowly take a long deep breath for the last time, and open your eyes, cast them down, and relax. When your eyes are cast downward, rest your senses on your chest center for a second.


Focus on the mind at the chest center, neat xiphoid all day and all night. What this means is that it can always be done. With our eyes closed and open. Whatever postures you are in, standing, walking, sitting, sleeping, taking a bath, and no matter how you switch postures, you can observe your mind all day and all night. When one continues to see the mind’s rise and fall inside, your mind will forever and ever be one’s own dependable anchorage, and may you be blessed with Dhamma.

กราบนมัสการครับ มีคำถามว่าเวลาฝึกจิต .. ดูจิตในห้องรู้สึกทำได้ แต่เวลาทำงานจริงในห้อง ICUมีกระแสเวทนาคนไข้และทุกอย่างเร็วมากๆ.. ตั้งจิตไม่ค่อยได้พระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับ

ถ้าตั้งจิตได้แข็งแรง เป็นมหาสติแล้ว การดูกิเลส ควรรีบละ หรือควรดูจนมันหายไปครับ?

นั่งสมาธิกำหนดจิตที่ฐาน ปัจจุบัน ดิ่งลงเร็วมาก พบความว่าง และสิ่งที่เหลืออยู่ในความว่าง ผมควรพิจารณา สิ่งที่เหลืออยู่ในความว่าง หรือไม่ครับ?

ช่วงหลังๆเวลาที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันข้างในมันระลึกทัน .. สภาพไม่อยู่กับปัจจุบันดับแล้วมารวมลงที่ฐานจิต ทำให้รู้ว่าอยู่กับปัจจุบันจิตไม่ง่ายเลยกราบเรียนขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับหรือต้องวางใจว่า เห็นแค่การเกิดและดับไปแบบนี้ไปโดยไม่ต้องไปตั้งใจอยู่กับปัจจุบันจิตมากนักครับ

มีคนถามว่า เกิดความลังเลสงสัย รู้สึกเหมือนมีสภาวธัมม์เกิดจริง แต่ก็มีความคิดว่าจริงหรือเปล่า พอดูจิตก็เหมือนถูกดึงกลับเข้ามา ความสงสัยก็หายไป สลับกันไปอย่างนี้ครับ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ทำอย่างไร เราถึงจะเรียกว่า รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง จะได้มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาคะ

การเกิด .. มันก็ดับไปทีละขณะๆ เมื่อดับเหตุแห่งการเกิดได้ จึงพ้นจากความตาย

วิธีการดูจิต แบบง่ายๆ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ อริยมัคค์มีองค์แปด

การที่เรา ดูแลรักษาจิต .. อยู่กับปัจจุบัน พิจารณาเห็นความจริงอยู่เสมอ จะเห็นว่า อารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามา .. ดับไปเป็นธรรมดา.. คือ เป็นธรรมดาที่ต้องดับ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ จึงอยู่กับเรื่องราวของโลก แต่อยู่เหนือเรื่องราวเหล่านั้น เพราะโลกนี้ พระพุทธองค์บัญญัติไว้เพียง กาย กับ ใจ จิตที่หลุดพ้นจากกายและใจ จึงหลุดพ้นจากโลกนี้เช่นกัน

ที่สุด เราต้องจากกัน ที่เจอกัน เพื่อจะจากกัน พวกเราเป็นนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารอันยาวนาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้