ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga สติสูตร ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติ
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


สติสูตร ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติ

 สติสูตร  ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติ


[๘๐๓]สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้
เป็นอนุศาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย ก็อย่างไรเล่า ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ?

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ...

ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ...

ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ.
 

[๘๐๔]ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะ?

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทราบชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้น ที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่  ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้  

วิตกอันภิกษุทราบชัดแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้น ที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่  ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้

ปัญญาอันภิกษุทราบชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้น  ที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่ ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ .. อย่างนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะ

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ อยู่เถิด นี้เป็นอนุศาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย.
 

จบ สูตรที่ ๕
 

ที่มา:

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=19&A=4778&Z=4793
พระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่ที่ควรรู้

โพชฌงค์ 7 ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้
ผู้เจริญเมตตาอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน(รวมทั้งวิธีการและอานิสงส์)
ปัญจกังคสูตร
วิปัสสนาญาณ 9
สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน
อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓ สิวกสูตร
อานันทสูตรที่ ๑
รโหคตสูตร
สัลลัตถสูตร
ภิกขุสูตร
ปหานสูตร
วาตสูตรที่ ๑
เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วยกายคตาสติ
มิตตสูตร การชักชวนให้เจริญสติปัฏฐาน
เสทกสูตรที่ ๑ ผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน
สูทสูตร ว่าด้วยการสำเหนียกและไม่สำเหนียกนิมิต
เคลัญญสูตรที่ ๒
เคลัญญสูตรที่ 1
มักกฏสูตร ว่าด้วยอารมณ์อันมิใช่โคจร
สีลสูตร การหลีกออก ๒ วิธี
วิภังคสูตร อริยมรรค ๘
กุมภสูตร : ธรรมเครื่องรองรับจิต
สุกสูตร มรรคภาวนาที่ตั้งไว้ผิดและตั้งไว้ถูก
สีลสูตร
ว่าด้วยทุจริต-สุจริต
รวมพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่ที่ควรรู้