ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga พระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่ที่ควรรู้
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


พระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่ที่ควรรู้

 พระอาจารย์ชาญวิทย์  ธมฺมวโร


 ทุกวันนี้มีหลายสำนักการปฏิบัติธรรมหลายคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้เอ่ยถึงการเจริญสติปัฏฐานสูตร ซึ่งแต่ละสำนักแต่ละความเข้าใจของแต่ละบุคคล ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนหรือความลังเลไม่แน่ใจขึ้น สำหรับบุคคลที่เป็นผู้เริ่มต้นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ตามหลักธรรมแล้ว ได้แบ่งประเภทของบุคคลออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้
 
 
 [153] บุคคล 4 (ประเภทของบุคคล - four kinds of persons)
       1. อุคฆฏิตัญญู (ผู้ที่พอยกหัวข้อก็รู้, ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน แต่พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง - a person of quick intuition; the genius; the intuitive)
       2. วิปจิตัญญ (ผู้รู้ต่อเมื่อขยายความ, ผู้รู้เข้าใจได้ ต่อเมื่อท่านอธิบายความพิสดารออกไป - a person who understands after a detailed treatment; the intellectual)
       3. เนยยะ (ผู้ที่พอจะแนะนำได้, ผู้ที่พอจะค่อยชี้แจงแนะนำให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึกสอนอบรมต่อไป - a person who is guidable; the trainable)
       4. ปทปรมะ (ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง, ผู้อับปัญญา สอนให้รู้ได้แต่เพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือถ้อยคำ ไม่อาจเข้าใจอรรถคือความหมาย - a person who has just word of the text at most; an idiot)

ที่มา:
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=153
 
สำหรับบุคคลประเภทแรกนั้น จะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆสักเท่าไหร่สำหรับการรับรู้ข้อมูลทางธรรมที่หลากหลาย เพราะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือแม้แต่ธรรมชาติ บุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้านั้น ก็อาจสามารถที่จะทำความเข้าใจและมองให้เห็นถึงเนื้อหาสาระอันถูกต้องของสัจธรรมและความจริงในสิ่งนั้นๆได้ แต่สำหรับบุคคลที่มีอินทรีย์ยิ่งหย่อยลงมานั้น บางครั้งก็อาจจำเป็นที่จะต้องได้รับคำอธิบายเพิ่มเติม ขยายความ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาได้
 
ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่บุคคลเหล่านั้นสมควรจะได้รับ พระสูตรต่างๆที่มีส่วนในการช่วยอธิบายขยายความหลักธรรมเรื่อง"สติปัฏฐาน 4" จึงได้ถูกยกนำมานำเสนอให้ผู้อ่านได้พิจารณาตามสติกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ลึกๆแล้วก็คงจะมีความคิดต้องการที่ทราบว่า สิ่งที่ตนเองปฏิบัติ หรือ เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆนั้น ถูกต้องหรือไม่
 
พระสูตรต่างๆดังต่อไปนี้จึงมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย สามารถเทียบเคียงสภาวะธรรมที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของตนกับเนื้อหาในพระสูตร ซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ที่ได้ถูกทรงจำบันทึกถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา โดยมีพระมหากัสสปะ และ พระอานนท์ เป็นเรี่ยวแรงที่สำคัญในการทำสังคายนาพระธรรมในครั้งแรก แม้ว่าจะมีการถ่ายทอดบันทึกจดจำผ่านมาแล้วหลายยุคสมัยก็ตาม แต่ก็มีผู้รู้ บัณฑิตหลายท่านให้การยืนยันรับรองว่า เนื้อหาโดยส่วนใหญ่แล้วยังคงทรงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
 
ดังนั้น หากผู้ใดทำการศึกษาและพิจารณาโดยแยบคายในเนื้อหาจากพระสูตรต่างๆเหล่านี้ด้วยดีแล้ว เชื่อแน่ว่าจะเกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งนักปฏิบัติธรรมก็อาจสามารถที่จะน้อมนำเอาความเข้าใจในเนื้อหาของพระสูตรต่างๆ มามีส่วนช่วยในการวางอารมณ์ในกรรมฐานให้ได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง อีกด้วย. โพชฌงค์ 7 ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้
ผู้เจริญเมตตาอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน(รวมทั้งวิธีการและอานิสงส์)
ปัญจกังคสูตร
วิปัสสนาญาณ 9
สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน
อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓ สิวกสูตร
อานันทสูตรที่ ๑
รโหคตสูตร
สัลลัตถสูตร
ภิกขุสูตร
ปหานสูตร
วาตสูตรที่ ๑
เสทกสูตรที่ ๒ ว่าด้วยกายคตาสติ
มิตตสูตร การชักชวนให้เจริญสติปัฏฐาน
เสทกสูตรที่ ๑ ผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน
สูทสูตร ว่าด้วยการสำเหนียกและไม่สำเหนียกนิมิต
เคลัญญสูตรที่ ๒
เคลัญญสูตรที่ 1
สติสูตร ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติ
มักกฏสูตร ว่าด้วยอารมณ์อันมิใช่โคจร
สีลสูตร การหลีกออก ๒ วิธี
วิภังคสูตร อริยมรรค ๘
กุมภสูตร : ธรรมเครื่องรองรับจิต
สุกสูตร มรรคภาวนาที่ตั้งไว้ผิดและตั้งไว้ถูก
สีลสูตร
ว่าด้วยทุจริต-สุจริต
รวมพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่ที่ควรรู้
1
[Go to top]