ดูจิต ฝึกจิต สภาวธรรม สภาวะ ปฏิบัติธรรม เมตตา วิธีปฏิบัติ สติปัฏฐาน อริยมรรค monitor the mind metta mindfulness awareness ariyamakka buddha method vipassana thammatipo thai thailand meditation meditate yoga 法师
ReadyPlanet.com
dot
Well-Trained Minds bring Happiness
dot
bulletThe Lecturers
bulletMind training procedures
bulletThe Cycle of Causes and Effects
bulletDo not get attached to natural Dharma Phenomenons
bulletconveying compassion
bulletBook
dot
训练过的心神必带来幸福。
dot
bullet法师
bullet训练心神的过程中
bullet心灵感应的线路
bullet通过剥夺训练心神的动作
bullet说到实践经验
dot
บ้านวังเมือง
dot
bulletตำนานบ้านวังเมือง
bulletวิทยากร
bulletแผนที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง (Map)
dot
มหาสติปัฏฐานสี่
dot
bulletมหาสติปัฏฐานสี่
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระสูตรเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสี่
dot
วิธีการดูจิต
dot
bulletทำไมเราต้องดูจิต
bulletวิธีการ "ดูจิต"
bulletวงจรกระแสจิต
dot
เมตตาธรรม..ค้ำจุนโลก
dot
bulletวิธีการแผ่เมตตา
bulletอานิสงส์ของการแผ่เมตตา
dot
สภาวธรรม
dot
bulletสภาวธรรมทั้งปวง ..ล้วนไม่ควรยึดมั่น
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -1
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -2
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -3
bullet42 คำถาม..สภาวธรรม -4
dot
เทปรายการและหนังสือ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
bulletVideo
bulletหนังสือ
bulletรายการโทรทัศน์และวิทยุ


Download Pali app
thammatipo


法师

 

 

Pra Ajarn Tawatchai  Thammatipo (佛光煌法师)

 出家时是 29 岁在 佛历 2537 年 Saingam Thammatararam ,  素攀武里省,入宗教时有Thammataro方丈当法师,按照四谛和八正道的佛法实践方向去教。那就是把手抓住自己的感觉由佛祖说过的“Sammin shite Pasari te Sampashana Garee Hoti”  应用统觉明智的行为实践动作,实践中通过弯前臂在一个V形接近身体,然后接下来要做一个L形.”
当应用统觉明智的行为实践动作,摆动手指,当手指触摸对方时会有苦难或感觉发生;。当你感觉到这种感觉一次又一次,将在感觉到它,在胸部的中心地带,靠近你的剑突。那么你会感知到五汗内的兴衰。经过3个月和7天被任命,普拉的Ajarn Thammatipo有路线免于痛苦的明确洞察力。

经过佛斋那年,他的母亲邀请他长途跋涉去Thaimuang区,攀牙省,泰国。后来,Sathaporn Aksarachaipruk先生,他父亲的一个兄弟,构建了佛法的培训中心称为“Ban Wang Muang 培训中心(家汪国兴培训中心)”。

在成功的佛法实践培训,后来教育部带送员工​​来参加培训。泰国教育部改变了名称,“Soon Pat Tha Na Jit Cha Reom Pra Giat  Ban Wang Muang (训练心神发展荣耀中心,家汪国兴),是私人拥有的心灵培训发展中心荣誉陛下之王” 泰国的首批民营佛法培训中心。。。
为了回报恩皇室慈善公正统治国家一直为泰国人民们的幸福,我们的国王和国母,陛下诗丽吉王后。我们的土地之母。。Pra Ajarn Tawatchai  Thammatipo  (光煌法师)领导致力于修行献给国王。和百万之心心灵培训献给国母,由公主殿下Srirasmi,王储的配偶主持。这次活动是根据教育部长的管理团队和那时的医务署总干事公布在所有处全国各地医务部单位安排活动这个项目。

 

在最吉祥的Buddhachayantee年,它标志着佛的启蒙活动的 2,600 周年,佛的法轮卷,并导致佛法讨伐组转发到造福全球社会。

当每个人经过训练心神按采用四谛(Satipattana4)和八正道后。有足够的智慧看到真相的现实。人们将获得真正真理,制定正确的看法,他们的思想,演讲和行为将是正确的,受益不仅自己和家人,还有社会。这样的国家,人民善良而有能力。当有越来越的人训练修心,世界就会变得和平美好,就像佛主说的“经过修行的心会带来幸福”。

 

Pra Ajarn Surapoj Satthatigo (伟大信仰法)

 

获学士学位,从土木工程师-统计调查科 ,技术拉加曼加拉国家研究院 Thewes校区 ,曼谷省。

佛历2532 。祝圣和实践跟Ajarn Khao  Thitiwano ,  Boonsrimuneekorn  Temple ,曼谷省

佛历2534 年,训练心神实践 按照佛教的4主题8正 道,跟着Pra Ajarn Thammataro  在美榕密特拉拉姆寺庙 Saingam Thammatararam素攀武里省。

佛历2537年跟Ajarn Thammatipo是师弟实践,而且一起共同在全国公立和私立各地传教训练心神,让大家能接近佛教的教导成为自己的却实依靠。

 
ภาษาจีน

说到实践经验
通过剥夺训练心神的动作
心灵感应的线路
训练心神的过程中